GPS Tracker By Smarttrack.in.th

ระบบติดตามด้วยดาวเทียม GPS ที่ราคาคุ้มค่าที่สุด ให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ

Tel: 0925136464 Fax: 027365251
Mail: info@smarttrack.in.th
3274/184 City Villa, Drive Inn Square ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เงื่อนไขการให้บริการ On-site ฟรีตลอดอายุการใช้งาน

ข้อยกเว้น // เงื่อนไข

  • เมื่อชำระค่าบริการรายปีต่อเนื่อง และ เครื่องเกิดปัญหาจากการติดตั้ง หรืออุปกรณ์ส่วนควบมีปัญหา จากการใช้งานปรกติ
  • กรณีที่เกิดความเสียหายจากการกระทำโดยเจตนา ลูกค้า ต้องชำระค่าบริการ - ค่าเดินทาง และ ค่าอุปกรณ์ที่เสียหายเอง
  • ในกรณีที่ลูกค้าไม่ยอมชำระค่าบริการ จะทำการหักวันใช้งานคงเหลือในระบบมาแทนค่าดำเนินการในการแก้ไข ตามอัตราค่าบริการายปี /24